Redegjørelse for Odontia Gruppens arbeid med åpenhetsloven

Odontia er en av landets største tannlegekjeder bestående av allmenntannleger, spesialister, tannpleiere og tannhelsesekretærer i Norge. Odontia eier og drifter et større antall tannklinikker i hele landet. Odontia har et tydelig samfunnsoppdrag som del av helsetjenesten, og tilbyr et bredt utvalg tannhelsetjenester innenfor alt fra forebyggende tannhelse, estetikk og kompliserte større munnhelsebehandlinger. Odontia eies av Nord Bidco AS og er en del av et internasjonalt konsern, med søsterselskaper i Storbritannia, Belgia og Frankrike. Denne redegjørelsen dekker alle selskapene i Odontia Gruppen (Nord Bidco AS, inkludert alle datterselskapene). 

Styret har behandlet åpenhetsloven og vil følge dette arbeidet tett fremover. 

Odontia har et tydelig samfunnsoppdrag, og anerkjenner vårt ansvar for å fremme og overholde grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med de helsetjenestene vi tilbyr, de produktene vi benytter i tannbehandling og selger til pasient. For å sikre at vi kan drive vårt virke uten at det går på bekostning av dette foretar vi aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørenes virksomhet. Globale verdikjeder er krevende å kartlegge, men åpenhetsloven gir oss et rammeverk for dette og for å jobbe med kontinuerlig forbedring. Som del av årets aktsomhetsvurdering har vi kartlagt leverandørkjeden og foretatt overordnede risikovurderinger. Vi har basert oss på retningslinjer og veiledninger fra Virke, OECD, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin høyrisikoliste og andre relevante kilder. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men vil være en kontinuerlig prosess over tid. Vi benytter en risikobasert tilnærming og forholdsmessighet ved vår vurdering for å sikre at vi tar det viktigste først.  

 

Basert på den foretatte aktsomhetsvurderingen i 2022/23 mener vi det er lav risiko for at drift av tannhelsetjeneste i Norge vil medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som aktør i helsetjenesten er Odontia regulert av omfattende myndighetskrav og lovgivning både for tannhelsetjenester, arbeidsmiljø og utøvelse av virksomhet som helsepersonell. Lov- og myndighetskrav stiller strenge krav til kvalitet, internkontroll, dokumentasjon og til å følge allment aksepterte faglig normer. Odontia sin overordnede målsetning er å bli den foretrukne tannlegekjeden i Norge, og for å komme dit er vi svært opptatt av å engasjere de fremste lokale tannlegene og tannpleierne i et sterkt faglig fellesskap, og gjennom dem ivareta våre pasienter på best mulig måte. I vårt arbeid med å overholde myndighetskrav, og sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har Odontia etablert en rekke tiltak for å ivareta medarbeider og arbeidsforhold internt. Dette innebærer blant annet verneombudsordning, arbeidsmiljøutvalg, prosedyre for anonym varsling og opplæring for alle ledere, gjennomført HMS-kurs, bedriftshelsetjeneste, transparens om rettigheter og plikter via publisering på intranett samt tilbud om forebyggende helsetiltak (for eksempel fullvaksinering mot Hepatitt B, stivkrampe, Covid/ influensa – trening etc). 

Som del av aktsomhetsvurderingen har vi gjort en fullstendig gjennomgang av alle leverandører som selger varer eller tjenester til Odontia i løpet av et år, og foretatt en kvalitativ vurdering av omfang og profil på disse. I forbindelse med kartleggingen av leverandørkjeden har vi sett på hvem vi handler med, hvor vi handler og hva vi handler – og på ny gjennomgått vår policy om å ha partneravtale med store og seriøse leverandører, også for å sikre sporbarhet og transparens i verdikjeden. Basert på en detaljert vurdering mener vi at det som helhet er lav sannsynlighet for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i denne leverandørkjeden. Dette begrunnes i vår tette dialog med våre største leverandører, at de i all hovedsak er norske selskaper underlagt norske lover og regler, samt at vi ikke er gjort kjent med brudd eller fått mistanke om brudd i 2022.  

 

Våre leverandører kan i det vesentlige kategoriseres slik:  

 Tjenesteleverandør:

 • Tannleger /kontraktører)  
 • Andre klinikere/behandlere 
 • IT  
 • Regnskapsførsel  
 • Finansiell rådgivning  
 • Revisjon  
 • Juridisk bistand

Vareleverandør: 

 • Tannlegeutstyr  
 • Forbruksmateriell  
 • Tannteknikk  
 • IT produkter  
 • Arbeidstøy 

Vi handler hovedsakelig med norske leverandører eller leverandører hjemmehørende i lavrisikoland. Direkte handel fra risikoutsatte land er i svært begrenset omfang – og det skjerpes løpende fordi dette bidrar til å redusere risikoen.  

 

Vi mener det er lav risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for våre norske tjenesteleverandører. Dette fordi de driver sin virksomhet i Norge og er underlagt norske lover, herunder arbeidsmiljøloven og åpenhetsloven. Tannlegene er våre største leverandører (hovedparten er kontraktører/selvstendig næringsdrivende), og Odontia har gode interne retningslinjer for å engasjere de tannlegene som overholder lover og regler, og som fremmer et godt arbeidsmiljø på jobb. Det kreves også autorisasjon for å utøve yrket. De aller fleste av våre tannleger er medlemmer av Den norske tannlegeforening som blant annet følger etiske regler som grunnlag for en verdibasert utøvelse av tannlegens yrke. Vi har lavt omfang av økonomiske transaksjoner med risikoutsatte bransjer som vasketjenester eller bygg -og anlegg. Vi har valgt å starte med de viktigste og basert på en vurdering av risiko og forholdsmessighet har vi vurdert det ikke hensiktsmessig å følge opp disse svært få avtalene ytterligere. 

 

Når det gjelder våre vareleverandører er disse også i all hovedsak norske leverandører som er underlagt skattelovgivning, arbeidsmiljøloven og åpenhetsloven. Dette bidrar til å redusere risikoen. Vi har dog identifisert enkelte leverandører som leverer risikovarer (iht. DFØ sin høyrisikoliste) som medisinsk forbruksmateriell, arbeidstøy, IT utstyr og elektronikk. Disse har vært gjenstand for økt oppmerksomhet etter at det i kjølvannet av pandemien ble mer anstrengt global leveringssituasjon, og vi har tatt aktive valg for å flytte denne delen av leverandørkjeden over til større leverandører med produksjon i/nærmere Norge.  

 

I tillegg har vi vareleverandører som leverer tannlegeutstyr og forbruksmateriell med noe innkjøp fra høyrisikoland. Utfra et vesentlighetsperspektiv og prinsipp om forholdsmessighet har vi foretatt detaljerte risikoanalyser på enkelte utvalgte leverandører og hatt tett dialog med disse for å diskutere åpenhetsloven og stille krav om redegjørelse og dokumentasjon. Tilbakemeldingene vi har fått hittil viser at våre viktigste leverandører allerede har etablert gode rutiner for oppfølging av åpenhetsloven, at mindre leverandører har startet arbeidet og at det ikke er avdekket brudd i noen deler av leverandørkjeden. 

 

Arbeidet rundt åpenhetslove vil være en kontinuerlig prosess over mange år. Det er ikke igangsatt særskilte tiltak for Odontia/Nord Bidco ut over konsolidering av leverandørkjeden (kjedeavtaler). Øvrige risikoreduserende tiltak vi vil vurdere framover er å se på standard kontraktsvilkår angående arbeidstakers rettighetter og menneskerettigheter, redusere antall leverandører ytterligere for å opprettholde transparens rundt produktenes opphav og verdikjede samt gjøre det enklere for oss å følge opp og fortsette med vår tette dialog med leverandørene våre.